A- A A+

Urząd Gminy w Wilkowicach

43-365 Wilkowice
ul. Wyzwolenia 25
tel. +48 33 499 00 77
fax. +48 33 817 30 43

„Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Bystrej przy ul. Przedszkolnej 3”

Przedmiotem projektu jest poprawa efektywności energetycznej obiektu oraz zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery. Zakładane cele zostaną osiągnięte poprzez modernizację kotłowni gazowej z konwencjonalnej na kondensacyjną, modernizację podgrzewaczy wody z atmosferycznych na podgrzewacze kondensacyjne i montaż kolektorów solarnych dla potrzeb produkcji cwu, zastosowanie systemu ogrzewania powietrznego z wentylacją mechaniczną z rekuperacją z odzyskiem ciepła bytowego i ciepła pochodzącego z kuchni, zastosowanie systemu fotovoltaiki dla kompensacji energii elektrycznej dla nowego systemu grzewczo-wentylacyjnego, zastosowanie systemu BMS integrującego wszystkie systemy grzewcze i wentylacyjne w budynku w celu minimalizacji zużycia energii i redukcji emisji CO2 w sposób ciągły i powtarzalny.

Celem bezpośrednim przedsięwzięcia związanego z termomodernizacją budynku jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku (obliczonej dla energii końcowej) powyżej 25% oraz redukcja emisji CO2 do atmosfery powyżej 30%.

Projekt realizowany jest w ramach Osi priorytetowej 4 - Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna; Działanie - 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej; Poddziałanie - 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - RIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

całkowite nakłady inwestycyjne projektu wynoszą 1.071.850,00 zł
koszty kwalifikowane projektu wynoszą 791.320,75 zł
dofinansowanie projektu 577.664,15 zł

 

Termin zakończenia realizacji projektu: 31.12.2019 r.

Termin podpisania umowy o dofinansowanie: 12.10.2018 r.

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, Gmina Wilkowice, w dniu 01.03.2019 r. podpisała z firmą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe PUCHAŁKA - Stanisław Puchałka z siedzibą w Pszczynie przy ul. Platynowej 4 umowę na realizację robót budowlanych, dotyczącą termomodernizacji budynku Przedszkola Publicznego w Bystrej przy ul. Przedszkolnej 3 na kwotę 972.930,00 zł. 

Zgodnie z postanowieniami wspomnianej umowy, zrealizowano wszystkie roboty budowlane uwzględnione w audycie energetycznym i wniosku o dofinansowanie, które przełożą się na uzyskanie zakładanej poprawy efektywności energetycznej budynku oraz redukcji emisji CO2 do atmosfery. Zakres wykonanych prac obejmował:

 

a) przebudowę kotłowni,

b) budowę systemu wentylacji z rekuperacją i odzyskiem ciepła oraz budową ogrzewania powietrznego,

c) montaż systemu kolektorów słonecznych,

d) montaż systemu fotowoltaiki,

e) przebudowę ciepłej, zimnej wody i cyrkulacji,

f) przebudowę centralnego ogrzewania,

g) wykonanie systemu BMS integrującego wszystkie systemy grzewczo – wentylacyjne,

h) przebudowę instalacji elektrycznej oraz wymiana oświetlenia,

i) wykonanie remontu pokrycia  dachu,

Całkowite nakłady inwestycyjne projektu wynoszą:  1.071.459,00 zł

Koszty kwalifikowane projektu wynoszą:  751.754,71 zł

Dofinansowanie projektu : 638.991,51 zł

 

Obrazek 0 z 0