A- A A+

Urząd Gminy w Wilkowicach

43-365 Wilkowice
ul. Wyzwolenia 25
tel. +48 33 499 00 77
fax. +48 33 817 30 43

Zarządzeniem Wójta Gminy Wilkowice nr 164/2016 z dnia 29.12.2016 roku, powołana została Jednostka Realizująca Projekt (JRP) pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Jednostkę Realizującą Projekt w Urzędzie Gminy Wilkowice tworzą:

 • Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu – Alicja Raszka,
 • Kierownik Jednostki Realizującej Projekt – Andrzej Brzyski,
 • Zespół ds. zamówień publicznych i administracji – Teresa Łaciak, Katarzyna Przybyła,
 • Zespół ds. rozliczeń finansowo-księgowych – Aleksandra Kastelik, Urszula Pach,
 • Zespół ds. technicznych – Kornelia Sawińska, Sylwia Derecka, Jacek Lupa.

 

Jednostka Realizująca Projekt odpowiada za:

 • zapewnienie właściwej realizacji Projektu poprzez zarządzanie i kontrolę zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych Ministerstwa Rozwoju oraz Umowie o dofinansowanie,
 • stworzenie warunków do wykonania obowiązków Beneficjenta, a w szczególności spełnienia warunków umożliwiających realizację Projektu,
 • nadzór nad dokumentacją związaną z realizacją Projektu, w tym dokumentacją związaną z zamówieniami publicznymi i rozliczaniem Projektu,
 • zapewnienie warunków pracy i wglądu do dokumentacji związanej z realizacją Projektu dla kontrolerów i audytorów upoważnionych instytucji oraz warunków do archiwizacji dokumentacji zgodnie z właściwymi wytycznymi POIiŚ,
 • przygotowanie, realizację i rozliczenie Projektu,
 • wdrażanie Projektu, przygotowanie procedur wdrażania i procedur wewnętrznych, sporządzanie dokumentacji przetargowej,
 • nadzór nad realizacją Projektu – współpraca z Inżynierem Projektu, kontrola postępu prac, identyfikacja zagrożeń i odpowiednie reagowanie,
 • wnioskowanie o płatności, dokonywanie płatności,
 • przygotowanie raportów i sprawozdań: opisywanie zagrożeń i problemów oraz informowanie o nich odpowiednich instytucji,
 • prowadzenie dokumentacji zgodnie z wytycznymi, przygotowanie informacji dla instytucji wdrażających,
 • sprawowanie właściwego nadzoru nad rzeczową i terminową realizacją umów z wykonawcami zgodnie z ich zapisami,
 • monitorowanie postępu prac zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym,
 • weryfikację faktur dotyczących kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych pod względem merytorycznym oraz zarządzanie płatnościami,
 • identyfikację zagrożeń w realizacji Projektu, wprowadzanie działań zapobiegawczych i naprawczych,
 • współpracę z wykonawcami i realizatorami kontraktów, uczestniczących w realizacji Projektu,
 • przygotowanie i przeprowadzenie procedur udzielania zamówień publicznych oraz wszystkich postępowań nie objętych ustawą Prawo zamówień publicznych – zgodnie z regulaminami obowiązującymi w Urzędzie Gminy w Wilkowicach, przyjętymi oddzielnymi Zarządzeniami Wójta Gminy Wilkowice,
 • organizację i obsługa pracy komisji przetargowej,
 • weryfikowanie pod względem prawnym materiałów przetargowych, przestrzeganie wymaganych procedur przetargowych i regulaminów,
 • wykonywanie działań związanych z popularyzacją, informacją i promocją Projektu,
 • przygotowywanie Projektów: uchwał, zarządzeń itp. oraz innych dokumentów potrzebnych do realizacji Projektu, kompletowanie i weryfikowanie wymaganych dokumentów,
 • prowadzenie rachunkowości w zakresie realizacji Projektu, dokonywanie zapisów księgowych na wyodrębnionych kontach dla Projektu, prowadzenie analiz finansowych,
 • współpracę z instytucjami zewnętrznymi – finansowymi, skarbowymi i bankami w zakresie finansowo-księgowym,
 • przygotowanie materiałów dla instytucji kontrolujących w zakresie finansowo-księgowym Projektu,
 • przygotowywanie i przekazywanie informacji dla potrzeb wymaganego raportowania wewnętrznego i zewnętrznego,
 • weryfikację protokołów z Rad budowy, protokołów z odbiorów częściowych i końcowych, protokołów konieczności i innych,
 • współpracę z Wójtem Gminy i Skarbnikiem Gminy w zakresie: realizacji Projektu, procedur, polityki rachunkowości, instrukcji obiegu dokumentów, ewidencji środków trwałych, archiwizacji dokumentów.

Do JRP ma zastosowanie Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Wilkowicach.

Obrazek 0 z 0