A- A A+

Urząd Gminy w Wilkowicach

43-365 Wilkowice
ul. Wyzwolenia 25
tel. +48 33 499 00 77
fax. +48 33 817 30 43

 
Projekt pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji” współfinansowany z środków Unii Europejskiej, Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wilkowice – w sołectwach: Bystra, Meszna oraz Wilkowice, w określonych obszarach: A, B, C, D, E, F1, F2, G, H, K, L, M, N, O, P, R, S.

Zakres obszarów i ulic na których planowana jest budowa sieci kanalizacyjnej prezentuje mapa:

- Obszar A – rejon ulic: Kościelna, Tatrzańska, Skośna;
- Obszar B – rejon ulic: Kościelna, Kalinowa, Skośna, Pasterska, Rumiankowa, Olszyny, Brzozowa, Sportowa, Łukowa, Grzybowa, Modrzewiowa, Malinowa, Wrzosowa, Leśna, Pasterska, Wodna, Poprzeczna, Kościelna, Strażacka, Jaśminowa, Pod Skocznią, Świerkowa;
- Obszar C – rejon ulic: Szczyrkowska, Handlowa, Agrestowa, Kościelna, Szkolna, Wilgi, Krucza, Głęboka, Rzemieślnicza, Słowicza, Skowronków, Klonowa, Krótka, Wesoła, Boczna, Piwna, Szczyrkowska, Nadszkolna, Słoneczna, Zielona, Bzowa, Orczykowa, Szkolna, Rolnicza, Zacisze, Orczykowa, Lipowa, Energetyków;
- Obszar D – rejon ulic: Wyzwolenia, Kolejowa, Ustronna, Wesoła, Ogrodowa, Mokra, Południowa, Zielona, Jasna, Zacisze, Strażacka, Wiśniowa, Rolnicza, Żywiecka
(z terenem zamkniętym);
- Obszar  E – rejon ulic: Wyzwolenia, Borsucza, Zajęcza, Pieczarkowa, Sarnia, Rydzów, Borowików, Kurkowa, Gruntowa, Halna, Myśliwska, Żniwna, Wyzwolenia, Astrów, Maków, Zawilców, Modrzewiowa, Jodłowa, Kaczeńców, Zimnik;
- Obszar F1 -  Krzywa, Agrestowa, Prosta, Jagodowa, Rzemieślnicza, Żytnia, Gościnna, Pszenna, Malwowa, Chabrowa, Bławatków, Jeżynowa, Wyzwolenia, Żywiecka, Gruszowa, Agrestowa, Prosta, Jagodowa, Topolowa, Orna, Rzemieślnicza, Żytnia, Gościnna, Na Wałach, Dworcowa (z terenem zamkniętym);
- Obszar F2 – rejon ulic: Wodna, Cicha, Miła, Żywiecka, Równa, Fiołków, Tulipanowa, Ziołowa, Frezji, Łubinowa, Żwirowa, Piaskowa, Modra, Skośna, Bratków (z terenem zamkniętym);
- Obszar  G – rejon ulic: Handlowa, Polna, Olchowa, Borowa;
- Obszar H – rejon ulic: Szczyrkowska, Wspólna, Złota, Łagodna, Jasna;
- Obszar K – rejon ulic: Szczyrkowska, Wypoczynkowa, Spacerowa;
- Obszar L – rejon ulic: Zielna, Do Lasu, Relaksowa, Do boru;
- Obszar N – rejon ulic: Szczyrkowska, Pod Piekłem, Jarzębinowa, Górska;
- Obszar M – rejon ulic: Słowicza;
- Obszar O – rejon ulic: Żywiecka, Graniczna, Spadzista, Warzywna (z terenem zamkniętym);
- Obszar P – rejon ulic: Żywiecka, Borowa, Stroma, Kalinowa, Promienista, Kolorowa, Mała, Falista, Potoczek, Krokusów, Malinowa, Chmielna, Leśna, Kręta;
- Obszar R – rejon ulic: Długa, Kręta;
- Obszar S – rejon ulic: Kościelna, Cienista, Szarotek, Cmentarna;


Opis Projektu:

W ramach zaplanowanych w projekcie prac wybudowane zostaną nowe odcinki sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków oraz odtworzone zostaną ciągi komunikacyjne, w pasie których poprowadzone zostaną kolektory. Ogółem, w ramach zakresu rzeczowego niniejszego projektu wybudowane zostaną następujące elementy:
1.    Budowę 78.537,30 m sieci kanalizacji sanitarnej, w tym:
- 53.778,70 m kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, o średnicy 200 mm,
- 2.439,00 m kanalizacji sanitarnej tłocznej, o średnicy 100 i 125 mm,
- 22.046,00 m przyłączy kanalizacyjnych, prowadzących do poszczególnych nieruchomości na terenie Gminy, o średnicy 160 mm,
- 273,60 m przyłączy kanalizacyjnych tłocznych kwalifikowanych, wraz z budową 12-tu przydomowych przepompowni,
2.    Budowę 2 szt. pompowni ścieków sanitarnych: PS-01 – „Huciska” (okolica ul. Żniwnej) oraz PS-02 – „Łubinowa” (okolica skrzyżowania ulic Ziołowej i Łubinowej).
3.    Budowę zjazdów i placów manewrowych z elementami zagospodarowania terenu dla wymienionych obiektów pompowni,
4.    Odtworzenie nawierzchni istniejących dróg, w pasie planowanych robót budowlanych.

Inwestycja realizowana będzie również na działkach terenów kolejowych PKP (tereny zamknięte), na działkach we władaniu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz działkach będących w Zarządzie dróg wojewódzkich i powiatowych.
Projektowany układ sieci kanalizacyjnej daje możliwość odprowadzenia ścieków generalnie ze wszystkich nieruchomości położonych w jej pobliżu. W wyjątkowych przypadkach z powodu braku możliwości grawitacyjnego odprowadzenia ścieków przewidziano zabudowę przydomowych przepompowni ścieków posadowionych na działce właściciela posesji.
Ścieki sanitarne zebrane projektowanymi kanałami odprowadzane zostaną do istniejącej sieci sanitarnej zlokalizowanej na terenie Gminy Wilkowice, która już jest włączona do kolektorów głównych prowadzących ścieki do oczyszczalni ścieków „Komorowice” w Bielsku-Białej.

Zaprojektowano sieć kanalizacji grawitacyjnej z litych rur i kształtek PVC oraz rur z kamionki glazurowanej, o średnicy DN 200.
Na projektowanych kanałach przewiduje się wykonanie studni kanalizacyjnych DN600-DN1000 z tworzyw sztucznych z włazami żeliwnymi. Dla studni głębokości większej niż 3,0m i w trudnych warunkach gruntowo-wodnych będą zastosowane studnie betonowe.
Przyłącza kanalizacyjne DN160 zaprojektowano (z małymi wyjątkami) odrębnie dla każdej nieruchomości, wprowadzając na działkę w okolice budynków „sięgacz” zakończony studzienką kanalizacyjną, do której każdy z właścicieli posesji będzie miał obowiązek zlecenia wykonania podłączenia instalacji zewnętrznej z budynku.
Projekty indywidualne przyłączy do budynków dostępne będą w Urzędzie Gminy, po przedstawieniu przez właściciela budynku warunków technicznych wykonania podłączenia, uzyskanych w AQAUA S.A. w Bielsku-Białej


Cel Projektu:

Zasadniczym i nadrzędnym celem realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia jest: zwiększenie liczby ludności, korzystającej z nowoczesnego systemu oczyszczania ścieków komunalnych, zapewniającego możliwość bezpiecznego odprowadzania ogółu ścieków, powstających na terenie Gminy Wilkowice do właściwej, przewidzianej dla nich oczyszczalni. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej, umożliwiającej przyłączenie do zbiorczego systemu kanalizacyjnego obszaru zamieszkiwanego przez 5 293 potencjalnych użytkowników. Realizacja tego zadania umożliwi podwyższenie stopnia, w jakim skanalizowana jest obecnie Gmina Wilkowice, a tym samym wypełnienie krajowych zobowiązań akcesyjnych, w zakresie gospodarki ściekowej.
Rezultatem zrealizowanego przez Gminę projektu będzie efektywna ochrona środowiska naturalnego Wilkowic (przede wszystkim gleby oraz wód – powierzchniowych i podziemnych) przed zanieczyszczeniami oraz zachowanie walorów przyrodniczych tego terenu.

Zgodność Projektu z kluczowymi programami ochrony środowiska

Projekt jest zgodny z Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków, który jest podstawowym instrumentem do wdrożenia dyrektywy Rady 91/271/EWG.  
Projekt wpisuje się w cel I „Ocalenie morza” poprzez redukcję zrzutów zanieczyszczeń do wód powierzchniowych i wód gruntowych co przyczyni się do ograniczenia dopływu związków biogennych do Morza Bałtyckiego.
Projekt odpowiada „Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego 2020”. Cel strategiczny B.2 „Wysoka jakość środowiska naturalnego”, którego kierunkiem działania jest między innymi „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury komunalnej” oraz „Zwiększanie atrakcyjności turystycznej regionu”.
Projekt jest spójny z „Programem Ochrony Środowiska dla Województwa Śląskiego do roku 2019 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024”.
Projekt wpisuje się w Program Ochrony Środowiska dla Gminy Wilkowice, dla którego priorytetem w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej jest likwidacja jak największej ilości zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz likwidacja niekontrolowanych zrzutów ścieków do pobliskich rowów i cieków wodnych.

Podstawowe działania związane z realizacją Projektu:

1)    Przeprowadzenie stosownej procedury zamówień zgodnych z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych oraz wytycznymi związanymi z współfinansowaniem projektów środkami Funduszu Spójności.
2)    Rzeczowa realizacja projektu obejmująca następujące działania:
a.    Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - Etap I - obszar: A, B, C, G, H, K, L
b.    Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - ETAP II - obszar: D, E, F1, F2
c.    Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - ETAP III – obszar: M, N, O, P, R, S
3)    Nadzór autorski nad zakresem rzeczowym
4)    Nadzór Inżyniera Kontraktu (Projektu) nad poprawnością realizacji prac budowlano- montażowych oraz rozliczeniem inwestycji
5)    Zarządzanie Projektem w ramach Jednostki Realizującej Projekt (JRP)
6)    Przeprowadzenie akcji promocyjnej, mającej na celu poinformowanie społeczeństwa o udziale Unii Europejskiej w finansowaniu przedmiotowego projektu.
7)    Rozliczenie i monitoring prawidłowej realizacji projektu zgodnie z umową o dofinansowanie z FS.

 

Dane finansowe Projektu, źródła finansowania:

Koszt całkowity projektu: 113 932 519,63 zł
Kwota dotacji z Funduszu Spójności: 58 491 404,22 zł
Kwota pożyczek z środków celowych krajowych: 28 225 109,88 zł
Kwota środków własnych Gminy Wilkowice: 27 216 005,53 zł


Terminy realizacji Projektu:

Termin rozpoczęcia robót budowlanych: do dwóch tygodni po podpisaniu umowy z Wykonawcą
Termin zakończenia projektu (przekazanie do użytkowania): 31.12.2022 r.
Termin przedłożenia wniosku o płatność końcową: 30.01.2023 r.
Termin uzyskania efektu ekologicznego: 31.12.2023 r.

Orientacyjny przebieg sieci kanalizacyjnej na załączonej mapie >>

Obrazek 0 z 0