A- A A+

Urząd Gminy w Wilkowicach

43-365 Wilkowice
ul. Wyzwolenia 25
tel. +48 33 499 00 77
fax. +48 33 817 30 43

 

Projekt pn. „Termomodernizacja budynku przy ul. Parkowej 10 w Wilkowicach dla potrzeb gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej”

Przedmiotem projektu jest poprawa efektywności energetycznej obiektu oraz zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery. Zakładane cele zostaną osiągnięte poprzez: poprawę izolacyjności ścian zewnętrznych, ścian fundamentowych, stropów, wymianę okien i drzwi zewnętrznych na wyroby o lepszej izolacyjności, modernizację kotłowni wraz z systemem centralnego ogrzewania, wykonanie systemu wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła, modernizację instalacji cwu i zabudowę systemu solarnego z zasobnikiem, zastosowanie systemu BMS integrującego wszystkie systemy grzewcze i wentylacyjne w budynku w celu minimalizacji zużycia energii i redukcji emisji CO2 w sposób ciągły i powtarzalny. Celem bezpośrednim przedsięwzięcia związanego z kompleksową termomodernizacją budynku jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku (obliczonej dla energii końcowej) powyżej 25% oraz redukcja emisji CO2 do atmosfery powyżej 30%.

Zmniejszenie strat ciepła w budynku zostanie uzyskane poprzez:

1) ocieplenie ścian zewnętrznych budynku płytami styropianowymi o gr 12 cm oraz ościeży okiennych i nadproży styropianem o grubości 3 cm,

2) ocieplenie dachu między krokwiami wełną mineralną o grubości 18 cm,

3) ocieplenie stropu piwnicy styropianem o grubości 5 cm,

4) ocieplenie ścian piwnicy /ścian fundamentowych/ płytami styroduru ekstrudowego o grubości 10 cm,

5) wymianę okien na nowe z PCV, pięciokomorowe, niskoemisyjne z wkładem szybowym zespolonym o współczynniku przenikalności termicznej U = 1,1 [W/m2*K],

6) wymianę drzwi na nowe aluminiowe z wypełnieniem pełnym, izolowane termicznie o współczynniku przenikania 1,7 W/m²K, przeszklenie drzwi zewnętrznych z wkładów szybowych o współczynniku przenikania ciepła 1,1 W/m² K.

Projekt realizowany jest w ramach Osi priorytetowej 4 - Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna; Działanie - 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej; Poddziałanie - 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - RIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Całkowite nakłady inwestycyjne projektu wynoszą 1.320.629,04 PLN brutto, z czego 669.821,75 PLN stanowią koszt kwalifikowany projektu. Dofinansowanie określono na poziomie 69% kosztów kwalifikowalnych, tj. na kwotę 462.177,00 zł.

 

Termin zakończenia realizacji projektu: 31.08.2018r.

Termin podpisania umowy o dofinansowanie: 22.05.2017r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego Gmina Wilkowice w dniu 19.10.2017r. podpisała z firmą TERMO-KLIMA MK Spółka z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą w Katowicach przy ul. Tartacznej 12 umowę na realizację robót budowlanych dot. termomodernizacji budynku przy ul. Parkowej 10 w Wilkowicach na łączną kwotę brutto 1.269.578,50 zł.  Roboty budowlane zakończono i odebrano 30.07.2018r.

Zrealizowano wszystkie roboty budowlane uwzględnione w audycie energetycznym i wniosku o dofinansowanie, które przełożą się na uzyskanie zakładanej poprawy efektywności energetycznej budynku oraz redukcji emisji CO2 do atmosfery tj. :

a/ wykonano nową izolację przegród budowlanych zewnętrznych, ocieplono ściany zewnętrzne budynku do wartości zgodnych z WT 2014, czyli  uzyskano U = 0.25 W/m² ºC,
b/ ocieplono dach do wartości zgodnych z WT 2014, czyli uzyskano U = 0.20W/m² ºC,
c/ ocieplono strop piwnicy styropianem o grubości 5 cm oraz ściany zewnętrzne piwnicy /ściany fundamentowe/ płytami styroduru ekstrudowego o grubości 10 cm /od wysokości istniejącego gzymsu do głębokości ok. 20 cm poniżej opaski betonowej/,
d/ wymieniono okna na nowe charakteryzujące się współczynnikiem przenikania  1,1 W/m² zgodne z wymogami WT 2014,
e/ wymieniono drzwi zewnętrznych na nowe charakteryzujące się współczynnikiem przenikania 1,7 W/m² ºC, przeszklenie drzwi zewnętrznych z wkładów szybowych o współczynniku przenikania ciepła 1,1 W/m2K,
f/ wykonano nowy system ogrzewania niskotemperaturowego o parametrach obliczeniowych 50/30ºC. Wykonano rozdział poziomy systemu na obiegi  parteru i piętro z oddzielną regulacją temperatury wody zasilającej i pompami obiegowymi.
g/ wykonano kotłownię kondensacyjną jednofunkcyjną - zamontowano kocioł kondensacyjny o mocy 35 kW produkcji firmy ICI i sprawności 107% w systemie grzewczym sterowanym. Sterowanie kotłem od temperatury zewnętrznej /pogodówka/ i od wewnętrznej na kondygnacjach.
h/ wykonano nowy system wentylacji mechanicznej. System wentylacji mechanicznej  wykonano na 3 wymiany z recyrkulacją dla  odzysku ciepła bytowego. Zastosowano centralę wentylacyjną firmy VTS z recyrkulacyjną z rekuperatorem dla wymaganej ilości powietrza wentylacyjnego. Zastosowano czujniki CO2 do sterowania ilością powietrza wentylacyjnego.
i/ wykonano system BMS zbudowany na sterownikach swobodnie programowalnych firmy KMC. Zainstalowano program komunikacyjny i komputer serwisowy dla ciągłej optymalizacji pracy systemu i minimalizacji zużycia energii oraz dla pełnego monitoringu uzyskiwanych efektów energetycznych.
j/ zabudowano instalację wykorzystującą OZE – zamontowano na dachu 3 sztuki kolektorów solarnych ES2V/2,65 produkcji Ensol. System solarny z zasobnikiem ma na celu  podgrzewanie ciepłej wody w lecie oraz podgrzewanie wstępne w okresach przejściowych,.

 

 

Obrazek 0 z 0