A- A A+

Urząd Gminy w Wilkowicach

43-365 Wilkowice
ul. Wyzwolenia 25
tel. +48 33 499 00 77
fax. +48 33 817 30 43

Projekt  „Termomodernizacja budynku byłej strażnicy przyszpitalnej przy ul. J. Fałata 2H w Bystrej dla potrzeb udostępnienia obiektu publicznego stowarzyszeniom i organizacjom pozarządowym”

Projekt realizowany jest w ramach Osi priorytetowej IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, dla działania: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, dla poddziałania: 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i  mieszkaniowej – RIT w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Kwota wydatków całkowitych: 972.160,00 zł
Kwota wydatków kwalifikowalnych: 950.160,00 zł
Kwota dofinansowania: 807.636,00 zł


Termin realizacji: od 02.03.2020 – 30.06.2022


Celem bezpośrednim przedsięwzięcia związanego z termomodernizacją budynku jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku (obliczonej dla energii końcowej) powyżej 25% oraz redukcja emisji CO2 do atmosfery powyżej 30%.


Projekt obejmuje przygotowanie dokumentacji projektowej i wykonania robót budowlanych w następującym zakresie:
1)    docieplenie budynku
2)    wykonanie systemu ogrzewania powietrznego oraz wentylacji dla budynku głównego
3)    wykonanie systemu ogrzewania powietrznego oraz wentylacji dla budynku wozowni
4)    wykonanie kotłowni kondensacyjnej i systemu solarnego
5)     wykonanie systemu sterowania – tzw. BMS
6)    wykonanie systemu fotowoltaiki.

Projekt będzie realizowany w formule zaprojektuj i wybuduj.
W dniu 03.01.2020 r. Gmina ogłosiła przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych przewidzianych do realizacji w ramach projektu w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Obrazek 0 z 0